کامپیوتر
(1398/7/10)

مقاله عمومی درباره کامپیوتر

ادامه ی مطلب
مکانیک
(1398/6/30)

ریپ زدن موتوردر حال حرکت

ادامه ی مطلب
مکانیک
(1398/6/30)

لاستیکها در مرکز بیش از لبه ها خورده می شوند و لاستیکها در دو لبه بیش از مرکز خورده...

ادامه ی مطلب
مکانیک
(1398/6/30)

چرخها در حین رانندگی لرزش دارند و لاستیکها در یک لبه بیش از لبه دیگر خورده می شوند

ادامه ی مطلب
مکانیک
(1398/6/30)

صدای وز وز از جعبه دنده شنیده می شود و از گیربکس صدای غیر عادی شنیده می شود

ادامه ی مطلب
مکانیک
(1398/6/30)

کلاچ سر می خورد و دنده از جا می پرد

ادامه ی مطلب