چرا میخواهیم مکانیک شویم ؟
رشته مکانیک جزو رشته های پردرآمد و تخصصی است که در حال حاظر افراد دارای مهارت میتوانند شغل ثابتی نیز داشته باشند